• KH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 74 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2019 - 2020
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của toàn ngành, căn cứ chủ đề năm học 2019-2020 là: Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các cấp quản lý Giáo dục ; ...
 • Kế hoạch tổ chức hội thi VSCĐ cấp Trường năm học 2019 -2020
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH ÔN TẬP, RA ĐỀ VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHÂN HÓA
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 18 - 19
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 18- 19
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH DẠY 2 BUỔI TRÊN NGÀY
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH DẠY THEO CHUẨN KT - KN 18 -19
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢNG DẠY MỸ THUẬT MỚI 18 - 19
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 141 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH DẠY BƠI 18 -19
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 154 lượt tải | 1 file đính kèm